Algemene huurvoorwaarden

 • Art. 1. Identificatie, definities en toepassingsgebied van de algemene voorwaarden van het contract voor terbeschikkingstelling van een bemeubeld onroerend goed voor rekening van een eigenaar aan een klant-huurder

  1.1. Identificatie

  Ardennes-étape is een gedeponeerd merk van ASTERIA bvba, met maatschappelijke zetel in België, in 4970 Stavelot, Avenue Constant Grandprez 29.

  ASTERIA bvba kan telefonisch gecontacteerd worden op het nummer +32 80 29 24 00, en per e-mail op het adres info@Ardennes-Etape.com.

  ASTERIA bvba is geregistreerd bij de btw onder het nummer BE0473952094 en is ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0473.952.094.

  Zij is erkend door het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars (BIV) onder het nummer 514085.

  Haar bankgegevens zijn de volgende: IBAN: BE25340027377882 – Bic: BBRUBEBB.

  1.2. Definities

  Men verstaat onder

  • "Ardennes-étape": ASTERIA bvba, zoals gedefinieerd in artikel 1.1.
  • "Klant": de klant-huurder die een logies reserveert dat Ardennes-étape voor rekening van de eigenaar op de website ter beschikking stelt.
  • "Contract": het contract voor terbeschikkingstelling dat Ardennes-étape, voor rekening van de eigenaar, en de klant bindt bij het afsluiten van de boekingsprocedure waartoe ook de onderhavige algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden voor toegang tot het logies behoren.
  • "Eigenaar": de natuurlijke persoon of rechtspersoon die eigenaar is van het bemeubelde onroerend goed en die Ardennes-étape de volmacht geeft zich met de verhuur te belasten.
  • "Logies": het goed dat beschreven wordt in de bijzondere voorwaarden van het huurcontract van een bemeubeld onroerend goed, dat door de klant-huurder voor een verblijf van welbepaalde duur bij Ardennes-étape geboekt wordt.
  • "Website": de site van Ardennes-étape waarvan de domeinnaam ardennes-etape.be, -.nl, -.com, -.de, -.fr, -.co of -.uk is.
  • "Gerant-onthaal": de natuurlijke persoon, aangesteld door de eigenaar met de bedoeling de klant te onthalen en over te gaan tot de formaliteiten die aan het onthaal verbonden zijn (zoals het overhandigen van de sleutels, enz.).
  • "Prijs van het verblijf": het betreft de prijs, alle belastingen inbegrepen, voor het betrekken van het logies, zoals vermeld op de voorstellingspagina van het logies, gepubliceerd op de Website, met uitsluiting van de waarborg, voor de geselecteerde periode met inachtneming van het aantal aangemelde deelnemers, de premies die betrekking hebben op verzekeringen en die door de klant tijdens de boekingsprocedure van het verblijf eventueel afgesloten werden, dossieronkosten en verplichte lasten.
  • "Huurprijs": het betreft het huurbedrag, vermeld op de voorstellingspagina van het Logies, gepubliceerd op de Website met uitsluiting van kosten en lasten van welke aard dan ook.
  • "Non-conformiteit": het feit dat een goed niet overeenkomt met de beschrijvende informatie op de Website of in het verslag van de plaatsbeschrijving.
  • "Gebrek": het feit dat een goed of een uitrusting van het goed gebrekkig is, onder schade lijdt.

  1.3 Toepassingsgebied

  De onderhavige algemene voorwaarden regelen de contractuele relaties die Ardennes-étape voor rekening van de eigenaar met de klant-huurder aanknoopt. Ze vormen een wezenlijk onderdeel van het contract. Bijgevolg zal er van deze voorwaarden enkel afgeweken kunnen worden als Ardennes-étape er op voorhand en schriftelijk mee ingestemd heeft. Bijgevolg zal de klant op geen enkele manier aanspraak kunnen maken op de toepassing van zijn eventuele eigen algemene voorwaarden, welke die ook mogen zijn. Indien de klant wenst af te wijken van de algemene voorwaarden, moet hij dit voorafgaand aan het afsluiten van het Contract uitdrukkelijk aanvragen. In dat geval zullen de algemene voorwaarden toch op aanvullende manier van toepassing blijven.

  Deze algemene voorwaarden annuleren en vervangen alle andere contracten, algemene voorwaarden en bijlagen die de klant en Ardennes-étape vroeger hebben gesloten. Ze zijn van toepassing op alle contracten die vanaf 28 april 2021 worden gesloten.

 • Art. 2. Voorwerp en opstelling van het contract

  2.1. Voorwerp

  Ardennes-étape verbindt zich ertoe onder de algemene voorwaarden van het onderhavige contract voor rekening van zijn eigenaar aan de Klant-huurder logies ter beschikking te stellen zonder ooit persoonlijk te kunnen genieten van de genoemde logies. In zijn hoedanigheid van committent van de Eigenaar, belast Ardennes-étape zich met het beheer van de boekingen en ontvangt de betaling van de prijs van het verblijf en, indien van toepassing, de waarborg.

  Ardennes-étape wijst alle aansprakelijkheid met betrekking tot de goede uitvoering van het contract, afgesloten tussen de eigenaar en de klant-huurder, af.

  2.2. Opstelling van het contract

  Het aanbod voor terbeschikkingstelling van het logies wordt uitsluitend door Ardennes-étape op de website voorgesteld en is geldig onder voorbehoud van de beschikbaarheid van het logies en de voorwaarden, bepaald door de algemene en bijzondere voorwaarden.

  Ardennes-étape geeft de klant-huurder, vóór de bevestiging van zijn boeking, toegang tot de gegevens die hij ingevoerd heeft. Deze toegang bestaat uit een webpagina waar de Klant uitgenodigd wordt om alle uitvoeringsbepalingen omtrent de boeking, die hij kan wijzigen indien hij dat wenst, te bevestigen.

  Door op de knop 'Nu reserveren' te klikken, verklaart de klant-huurder dat hij/zij kennis heeft genomen van de algemene huurvoorwaarden en de bijzondere voorwaarden die hierin zijn opgenomen en dat hij/zij deze aanvaardt. De klant-huurder erkent eveneens dat hij/zij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden van het 'Comfort Thuis' verzekeringscontract dat Ardennes-étape bij AXA heeft afgesloten en gaat akkoord met de inhoud ervan. Deze fase geldt als een elektronische ondertekening die tussen beide partijen dezelfde waarde heeft als een handgeschreven ondertekening.

  Door op deze manier vastberaden in te stemmen met de voorschriften van de algemene en bijzondere voorwaarden is de klant-huurder naar behoren geïnformeerd dat hij zich verbindt tot een contractuele relatie onder die voorwaarden. Vanaf dat ogenblik dient de klant aan Ardennes-étape het bedrag over te schrijven zoals dat bepaald staat in de boekingsprocedure.

  Nauwkeuriger geformuleerd wordt het contract gesloten na de volgende technische stappen:

  • Stap 1: selectie van het vakantiehuis voor een welbepaalde periode;
  • Stap 2: identificatie van de klant-huurder door middel van een e-mail (hetzij als nieuwe gebruiker, hetzij als oude gebruiker). De klant – nieuwe gebruiker – wordt uitgenodigd zijn wens uit te drukken of hij al dan niet commerciële aanbiedingen van partnerbedrijven wil ontvangen. In “samenstelling” duidt hij het volgende aan: de vermeldingen van de samenstelling van de groep deelnemers aan het verblijf, invoegen van een eventuele promotiecode;
  • Stap 3: De klant - nieuwe gebruiker wordt ertoe gebracht zijn persoonlijke gegevens mee te delen: naam, voornaam, adres en telefoonnummer. De Klant kan een annuleringsverzekering aangaan. Deze verzekering is onderworpen aan de voorwaarden die hier gedefinieerd worden: https://www.ardennes-etape.be/verzekeringen .
  • Stap 4: De klant wordt uitgenodigd zijn boeking te bevestigen op een pagina die alle modaliteiten hieromtrent samenvat. Indien de modaliteiten omtrent zijn boeking niet naar zijn wens zijn, kan hij terugkeren naar de vorige stappen door op het nummer van de stap te klikken waar hij een bepaald gegeven wenst te veranderen. De klant klikt op de knop “Nu boeken”.
  • Stap 5: De pagina verschaft de klanten alle informatie die betrekking heeft op hun boeking: het te betalen bedrag en de details van de betalingsmodaliteiten, de belangrijke documenten… De Klant kan (opnieuw) kennisnemen van de details van het contract in een digitaal formaat in de gekozen taal, dat uitgeprint kan worden in zijn persoonlijke ruimte “Mijn Ardennes-étape” onder de rubriek “Mijn boekingen”.
 • Art. 3. Minderjarigheid

  In geen geval zal Ardennes-étape aanvaarden een verbintenis aan te gaan met een persoon die jonger is dan 18 jaar. Alle boekingen uitgevoerd door personen jonger dan 18 jaar, worden als onbestaand beschouwd, zonder dat de klant van Ardennes-étape enige schadevergoeding kan eisen.

  De klant dient alle directe en indirecte gevolgen van een boeking waarbij foute gegevens werden ingevoerd, aan Ardennes-étape te vergoeden.

 • Art. 4. Afwezigheid van het herroepingsrecht

  Volgens artikel VI.53 van het wetboek van economisch recht, dat handelt over een contract voor de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, kan de klant het herroepingsrecht niet uitoefenen binnen de 14 dagen na zijn boeking zonder afbreuk te doen aan zijn recht het contract te ontbinden of het over te dragen conform artikelen 5 en 7.

 • Art. 5. Overdracht van het contract

  De klant is niet bij machte het contract over te dragen behalve mits schriftelijk akkoord van Ardennes-étape en wel minstens 15 dagen voor de aanvangsdatum van het verblijf.

  Ardennes-étape behoudt zich het discretionaire recht voor de overdracht van het contract te weigeren.

  De klant-overdrager en de overnemer zijn in elk geval gezamenlijk aansprakelijk voor de uitvoering van het Contract en met name voor de betaling van de prijs van het verblijf, en indien van toepassing, de waarborg, evenals de betaling van de overdrachtskosten, vastgesteld op 25€.

  Als de klant het contract overdraagt zonder dat de voorwaarden die in de 1e alinea uiteengezet werden, nageleefd worden, dan zal het contract van rechtswege ontbonden worden en zal de klant aan Ardennes-étape de schadevergoeding betalen die vastgelegd werd in artikel 7.2.

 • Art. 6. Opschortende voorwaarde

  De klant die de bijzondere voorwaarden voor toegang tot het logies aanvaard heeft tijdens de boekingsprocedure van het verblijf, verklaart op onherroepelijke manier op de hoogte te zijn dat het contract afgesloten wordt onder opschortende voorwaarde van akkoord van de eigenaar die dit akkoord met name kan doen afhangen van een verhoging van de waarborg.

  In dit geval zal het akkoord worden bereikt binnen een termijn van 48 uren na de boeking door de klant.

 • Art. 7. Ontbinding van het contract

  7.1. Door Ardennes-étape

  A. Ardennes-étape verbreekt het contract voor het begin van het verblijf door omstandigheden die niet aan de huurder kunnen worden toegeschreven. In dit geval heeft de huurder de keuze, behalve in geval van overmacht

  • 1° een andere aanbieding voor de terbeschikkingstelling van een logies van gelijkwaardige kwaliteit te aanvaarden, zoals voorgesteld door Ardennes-étape, waarbij de gelijkwaardigheid beoordeeld moet worden volgens objectieve criteria zoals de klasse van het logies en de voorgestelde faciliteiten. Als het logies dat door Ardennes-étape voorgesteld wordt, van betere kwaliteit is, dan zal aan de klant een prijstoeslag kunnen worden gevraagd tenzij wanneer deze laatste verkiest af te zien van de uitvoering van zijn contract en de terugbetaling van de reeds gestorte bedragen te verkrijgen. Als het logies, voorgesteld door Ardennes-étape, van een mindere kwaliteit is, dan zal Ardennes-étape het prijsverschil zo snel mogelijk terugbetalen aan de klant.
  • 2° zo snel mogelijk de terugbetaling te eisen van alle bedragen die hij gestort heeft voor de uitvoering van het contract.

  De klant zal echter geen aanspraak kunnen maken op een schadevergoeding in het geval van overmacht, gedefinieerd als elke abnormale en onvoorziene omstandigheid, onafhankelijk van de wil van Ardennes-étape en waarvan de gevolgen niet vermeden hadden kunnen worden ondanks alle zorgvuldig genomen maatregelen (bijvoorbeeld, zonder dat deze lijst exhaustief is: een feit toe te schrijven aan de eigenaar, oorlog, onweer, brand, overstroming, natuurramp, pandemie zone in quarantaine, overlijden van de eigenaar...).

  Behalve in geval van overmacht heeft de huurder het recht om een vergoeding te eisen die overeenkomt met de werkelijk geleden schade en die gerechtvaardigd wordt door bewijsstukken. Deze schadevergoeding zal in ieder geval maximaal 30% van de huurprijs exclusief lasten bedragen.

  B. Ardennes-étape beëindigt het contract in de fout van de huurder, zonder voorafgaande kennisgeving of schadevergoeding, indien:

  • 1° Voor het begin van het verblijf houdt de huurder zich niet aan de regels die gelden op het moment van de reservering en/of de betalingsvoorwaarden en/of begaat hij een fout bij het invoeren van zijn gegevens tijdens de reserveringsprocedure;
  • 2° Tijdens het verblijf voldoet de huurder niet aan de verplichtingen die hij op grond van de algemene en bijzondere voorwaarden van het contract heeft.

  In geval van annulering ten laste van de huurder, is deze laatste eveneens aansprakelijk ten aanzien van Ardennes-étape voor de bedragen vermeld in artikel 7.2. van de algemene voorwaarden.

  7.2. Door de klant-huurder

  Indien de klant het contract verbreekt, zal hij de aan Ardennes-étape betaalde verzekeringspremies niet kunnen terugvorderen voor rekening van de verzekeringsmaatschappijen.

  Bovendien, indien de klant het contract buiten een geval van overmacht annuleert, is hij aan Ardennes-étape een schadevergoeding verschuldigd voor de schade die hijzelf en de eigenaar hebben geleden, die overeenkomt met het volledige bedrag aan dossierkosten en voor de rest forfaitair is vastgelegd op de volgende wijze:

  • Als de ontbinding zich meer dan 42 dagen vóór de aanvangsdatum van het verblijf voordoet: 30% van de huurprijs;
  • Als de ontbinding zich tussen de 42ste dag (inclusief) en de 28ste dag (exclusief) vóór de aanvangsdatum van het verblijf voordoet: 60% van de huurprijs;
  • Als de ontbinding zich tussen de 28ste dag (inclusief) en de 2de dag (exclusief) vóór de aanvangsdatum van het verblijf voordoet: 90% van de huurprijs;
  • Als de ontbinding zich op de 2de dag (inclusief) vóór de aanvangsdatum van het verblijf voordoet: 100% van de huurprijs.

  7.3. In een geval van overmacht

  In het geval dat het contract niet kon worden uitgevoerd, ondanks de zorgvuldigheid van alle partijen door onvoorziene redenen buiten hun wil, zijn de beginselen inzake overmacht van toepassing in overeenstemming met het contractueel evenwicht.

  Elke partij houdt in dit geval rekening met de belangen van de andere partij. De huurder gaat er in eerste instantie mee akkoord de woning opnieuw ter verhuur aan te bieden, om zo de schade voor de eigenaar zo veel mogelijk te beperken. Ardennes-étape zal van haar kant alles in het werk stellen om de woning zo snel mogelijk opnieuw te verhuren. Indien Ardennes-étape niet in staat is de woning binnen een redelijke termijn opnieuw te verhuren, zal de huurder enkel gecompenseerd worden door middel van een waardebon die geldig is voor een periode van drie jaar vanaf de datum van uitgifte. Gevallen van overmacht "CORONA" worden gedefinieerd in artikel 17 van deze algemene voorwaarden.

 • Art. 8. Verandering van een wezenlijk onderdeel van de boeking

  Artikel 8.1. Vóór de aanvang van het verblijf

  Indien er na het sluiten van het contract en vóór de aanvangsdatum van het verblijf een wezenlijk onderdeel van de boeking in gebreke blijft of veranderd wordt, dan zal Ardennes-étape de klant hier zo snel mogelijk over informeren van zodra Ardennes-étape hiervan op de hoogte is en in ieder geval vóór de aanvangsdatum van het verblijf.

  In dit geval zullen de regels zoals die hierboven in artikel 7.1.A genoemd zijn, van toepassing zijn.

  Article 8.2. Tijdens het verblijf

  Mocht tijdens het verblijf blijken dat ten gevolge van uitzonderlijke omstandigheden één of meerdere onderdelen van de boeking niet ten uitvoer worden gebracht, dan zal Ardennes-étape aan de klant zo snel mogelijk een andere aanbieding tot terbeschikkingstelling van een logies van een gelijkwaardige of betere kwaliteit, voorleggen, waarbij de gelijkwaardigheid beoordeeld moet worden volgens objectieve criteria zoals de klasse van het logies en de voorgestelde faciliteiten.

  Indien het logies, voorgesteld door Ardennes-étape, van betere kwaliteit is, dan zal de klant geen supplement moeten betalen. Indien het logies, voorgesteld door Ardennes-étape, van mindere kwaliteit is, dan zal Ardennes-étape aan de klant het prijsverschil zo snel mogelijk terugbetalen.

  Indien de klant de wijziging niet aanvaardt of indien Ardennes-étape niet in staat is de klant een gelijkaardig aanbod te doen, dan zal het contract van rechtswege ontbonden worden en dan zal Ardennes-étape de klant de prijs van het verblijf pro rata terugbetalen op basis van het aantal dagen die nog overblijven tot aan de einddatum van het verblijf.

  Bovendien zal de klant een schadevergoeding kunnen eisen die overeenkomt met de daadwerkelijk geleden schade en die met bewijsmateriaal gestaafd wordt. Deze schadevergoeding zal in ieder geval maximaal 30% van de huurprijs exclusief lasten bedragen.

  De klant zal geen aanspraak kunnen maken op die schadevergoeding in geval van overmacht gedefinieerd als elke abnormale en onvoorziene omstandigheid, onafhankelijk van de wil van Ardennes-étape en waarvan de gevolgen niet vermeden hadden kunnen worden ondanks alle zorgvuldig genomen maatregelen (bijvoorbeeld, zonder dat deze lijst exhaustief is: feit toe te schrijven aan de eigenaar, oorlog, onweer, brand, overstroming, natuurramp, zone in quarantaine, overlijden van de eigenaar...).

 • Art. 9. Verplichtingen van Ardennes-étape

  9.1. Documenten die aan de klant-huurder gecommuniceerd moeten worden

  Ardennes-étape zendt de klant-huurder middels elektronische post (e-mail, sms) en via zijn persoonlijke toegang tot de website, een bevestiging van de ontvangst van zijn boeking via Ardennes-étape, een samenvatting van de boeking en een uitnodiging tot betaling. Ardennes-étape geeft de Klant ook kennis van een pro-formafactuur met alle wezenlijke informatie omtrent de boeking.

  Na betaling van de prijs van het verblijf en, indien van toepassing, de waarborg, geeft Ardennes-étape de klant-huurder kennis van:

  A. Een checklist met:

  • De referentie van het geboekte logies;
  • Het boekingsnummer;
  • De zaken die de klant absoluut met zich moet meebrengen. Bij wijze van voorbeeld: bedlinnen, afdrooghanddoeken, badhanddoeken, toiletpapier, onderhoudsproducten… Of in het tegenovergestelde geval de bevestiging dat deze zaken ter plekke aanwezig zijn…;
  • Eventuele opmerkingen betreffende het logies.

  B. Een verblijfsticket met:

  • de algemene informatie over het logies: de ligging, het comfort, de capaciteit en de toelating van dieren (gratis of tegen betaling), evenals de referentie van het vakantiehuis bij Ardennes-étape;
  • de algemene informatie over het verblijf: de referentie van het vakantiehuis, het boekingsnummer, de duur van het verblijf, de data van het verblijf en de samenstelling van de groep deelnemers aan het verblijf zoals gecommuniceerd door de klant;
  • de betalingsmodaliteiten van de mogelijke extralasten;
  • de betalingsmodaliteiten van de mogelijke huurwaarborg;
  • de naam, het adres, het telefoonnummer van de eventuele gerant die verantwoordelijk is voor het onthaal, het adres van het logies en de plaats waar de sleutels opgehaald kunnen worden;
  • de modaliteiten bij aankomst van de klant en belangrijke opmerkingen met betrekking tot de aankomst;
  • andere aanwijzingen betreffende het traject, de checklist;
  • als het geval zich voordoet, de bindende bijzondere voorwaarden voor toegang tot het logies;

  9.2. Conformiteitsgarantie

  Ardennes-étape garandeert de conformiteit van de beschrijvingen van de logies en hun inhoud, met uitzondering van de schattingen van de aangerekende lasten zoals beoogd in artikel 10.2.2. die slechts een indicatieve waarde hebben. Evenzo worden de foto's, plannen en toeristische informatie, evenals het geluidsniveau van het logies uitsluitend ter informatie meegedeeld en houdt dit geen enkele verplichting in voor Ardennes-étape.

 • Art. 10. Verplichtingen van de klant-huurder

  10.1. Informatie afkomstig van de klant

  De klant moet Ardennes-étape de correcte, volledige en actuele informatie verstrekken, in het bijzonder, en zonder dat deze lijst exhaustief is, met betrekking tot de samenstelling van de groep deelnemers aan het verblijf (minderjarigen, dieren...) en de reden van het verblijf. De klant zal instaan voor alle mogelijke gevolgen, en met name de financiële, die voortvloeien uit elke onjuiste, onvolledige en/of niet actuele informatie die hij aan Ardennes-étape meegedeeld zou hebben.

  10.2. Betalingsverplichtingen

  10.2.1. Prijs van het verblijf
  Binnen de 5 dagen vanaf de datum waarop de reservering wordt bevestigd, betaalt de klant aan Ardennes-étape een voorschot dat overeenkomt met 30 % van de huurprijs, vermeerderd met de dossierkosten en, in voorkomend geval, met het contract voor de annuleringsverzekering dat via de verzekeringsmakelaar SCHMATZ werd afgesloten.

  De klant betaalt het resterende bedrag van de prijs van het verblijf en, indien van toepassing de waarborg, ten laatste 8 weken voor het begin van het verblijf.

  Indien de boeking minder dan 8 weken voor de aanvangsdatum van het verblijf gebeurde, dan betaalt de klant het volledige bedrag van het verblijf en, indien van toepassing, de waarborg zodra zijn boeking bevestigd werd door Ardennes-étape.

  Indien de boeking minder dan 21 dagen voor de aanvangsdatum van het verblijf gebeurde en de betaling werd uitgevoerd door middel van een bankoverschrijving, dan bezorgt de Klant aan Ardennes-étape onmiddellijk een geldig bewijs van deze betaling.

  Indien de klant-huurder nalaat aan zijn betalingen te voldoen binnen de voorziene tijdspanne, dan houdt Ardennes-étape zich het recht voor om de boeking ten laste van de klant voor de aanvang van het verblijf op te schorten conform artikel 7.1.B.

  Het verblijf kan in geen geval beginnen zonder dat de klant het totale bedrag dat hij verschuldigd is, heeft betaald.

  De klant voert alle betalingen beoogd in onderhavig artikel, uit ten gunste van Ardennes-étape middels een bankoverschrijving op het bankrekeningnummer dat op de bevestiging van de boeking staat en/of de pro-formafactuur met de daar vermelde communicatie of middels de beveiligde online-betaalmethodes. Een uitzondering hierop zijn de zogenaamde “last-minute” verblijven, die uiterlijk 8 dagen voorafgaand aan de begindatum van het verblijf worden geboekt. Voor deze "last minute" boekingen worden alleen elektronische betaalmethoden geautoriseerd.

  Wanneer de klant de online betaalmethode kiest, wordt de betaalkaart direct gedebiteerd na bevestiging dat de betaling is geslaagd.

  10.2.2. Lasten
  De vermelde bedragen in verband met het energieverbruik gepubliceerd op de voorstellingspagina van het logies van de website van Ardennes-étape, komen overeen met een indicatief en redelijk verbruik waarbij rekening gehouden wordt met de samenstelling van de groep deelnemers aan het verblijf, zoals aangegeven door de klant tijdens de boeking, en een normaal gebruik als een goede huisvader van het logies.

  Als de huurprijs van het vakantiehuis forfaitaire lasten omvat, dan dekken de vastgestelde bedragen een redelijk verbruik als goede huisvader in functie van het aantal personen dat door de klant-huurder werd aangemeld voor het bewonen van het onroerend goed tijdens het verblijf.

  Het forfait kan in geen enkel geval, bij wijze van voorbeeld en dus niet exhaustief, het herladen van elektrische voertuigen, de installatie van opblaasbare zwembaden of welke andere uitrusting dan ook die niet meegedeeld werd op de voorstellingspagina van het logies zoals dit op de website gepubliceerd wordt, dekken.

  Het gebruik van de hulpbronnen voor andere doeleinden dan die van het vakantiehuis zullen aanleiding geven tot een facturering van de bijkomende kosten die ontstaan zijn.

  De manier waarop de lasten berekend worden, is gedetailleerd uiteengezet op alle pagina's die verwijzen naar het logies en naar zijn prijs. Het kan namelijk gaan om, zonder dat deze lijst exhaustief is, energieverbruik, de verblijfstaks, de huurprijs voor linnengoed en de kosten die verbonden zijn aan de terbeschikkingstelling van of aan het onderhoud van specifieke uitrustingen.

  Aangezien de kost van bepaalde verplichte lasten redelijkerwijs niet op voorhand berekend kan worden omwille van de aard ervan, zullen deze lasten opgenomen worden in de prijs van het verblijf op basis van een slechts indicatieve schatting en het meegedeelde bedrag is niet bindend.

  De schatting van de variabele verplichte lasten wordt berekend op basis van het verbruik dat geregistreerd werd tijdens eerdere verblijven in het vakantiehuis.

  De precieze afrekening van deze lasten wordt op het einde van het verblijf opgesteld.

  10.2.3. Waarborg
  Tenzij anders overeengekomen, betaalt de klant in voorkomend geval de waarborg aan de gerant die verantwoordelijk is voor het onthaal, en wel bij het overhandigen van de sleutels van het logies en dit ten belope van het bedrag dat vermeld wordt op het verblijfsticket.

  In geval van niet-betaling van deze waarborg kan de gerant die verantwoordelijk is voor het onthaal weigeren de sleutels te overhandigen aan de klant zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.

  Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen beoogd in artikel 11, wordt de waarborg aan de klant door Ardennes-étape of door de eigenaar terugbetaald, voor het verstrijken van de termijn van 15(5) werkdagen en dit, indien het geval zich voordoet en met voorrang, na aftrek van alle algemene kosten die voortvloeien uit de schade of de verliezen die de klant veroorzaakt heeft aan het logies en/of zijn inhoud.

  Als het bedrag van de schade groter of gelijk is aan het bedrag van de waarborg, dan verbindt de huurder zich ertoe om daarbovenop het bedrag te betalen dat de lasten dekt en indien het geval zich voordoet, ook de kosten die verbonden zijn aan de schade.

  De klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat de terugbetaling van de waarborg door Ardennes-étape pas gebeurt wanneer er een akkoord is tussen de klant en de eigenaar met betrekking tot de afrekening aangaande eventuele huurschade en de lasten en kosten, zoals beoogd in de vorige paragraaf, of, bij ontstentenis van een akkoord, wanneer een definitieve gerechtelijke beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan, uitgesproken zal zijn.

  Ardennes-étape zal niet aansprakelijk gesteld worden voor een mogelijke achterstand op het vlak van de terugbetaling van de waarborg als dit de verantwoordelijkheid is van de eigenaar.

  10.3. Verantwoordelijkheid van de klant-huurder

  10.3.1. Algemeen
  De klant erkent dat enkel en alleen hij burgerlijk verantwoordelijk is voor de schade veroorzaakt aan het logies, aan zijn inhoud, aan zijn uitrustingen, aan derden en/of aan hun goederen, door zijn handelingen of die van een persoon, inclusief zijn gasten, of van een dier waarvoor hij instaat, ten gevolge van een onwettig of laakbaar gedrag, of niet-conform het logies of zijn inhoud, van een diefstal of van een brand net zoals van het niet-uitvoeren van zijn contractuele verplichtingen.

  Mits akkoord van de huurder heeft de eigenaar het recht om de kosten die hij/zij maakt om de woning, de inboedel, de uitrusting en/of de bijgebouwen terug in de oorspronkelijke staat te herstellen, na aftrek, in voorkomend geval, van een afschrijvingscoëfficiënt, op de waarborg in te houden indien AXA de schade niet geheel of gedeeltelijk dekt in het kader van het 'Comfort Thuis' contract.

  De klant erkent dat Ardennes-étape in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld kan worden in het geval van schade berokkend gedurende het verblijf aan zichzelf, zijn goederen, zijn gasten en/of zijn huisdieren. De klant verbindt er zich toe om in dit geval zijn eventuele klachten direct en exclusief aan de eigenaar te formuleren.

  Ardennes-étape kan overigens ook niet verantwoordelijk gesteld, noch opgezocht worden door de klant, in het geval van diefstal, brand, of verhaal van de eigenaar van het logies tegen de klant, bijvoorbeeld uit hoofde van schade die veroorzaakt werd aan het terbeschikkinggestelde logies.

  10.3.2. Verplichtingen van de klant bij zijn aankomst
  Tenzij anders vermeld op het verblijfsticket vindt de aankomst van de klant en het ophalen van de sleutels plaats tussen 16 en 18 uur op het adres van het terbeschikkinggestelde logies.

  Indien de klant zich onmogelijk kan aandienen binnen dit slot, ongeacht de omstandigheden (bv. file, stakingen, enz.) dan wordt hij ertoe gehouden de gerant die verantwoordelijk is voor het onthaal, waarvan de gegevens vermeld staan op het verblijfsticket, persoonlijk telefonisch in te lichten en met hem een ander aankomstuur overeen te komen.

  De klant verplicht er zich toe om de eigenaar op de dag van zijn aankomst te vragen de gids 'Ardennes-Pass' te overhandigen. Mocht deze niet overhandigd worden, dan zal de klant Ardennes-étape hiervan op de hoogte brengen, waarna Ardennes-étape alles in het werk zal stellen om ervoor te zorgen dat de eigenaar de gids 'Ardennes-Pass' hem toch overhandigt. De afwezigheid van het bekomen van deze gids door de klant, geeft geen enkel recht op een schadevergoeding ten laste van Ardennes-étape.

  De klant beschikt over een periode van 4 uur nadat hij zijn intrek heeft genomen in de gehuurde plaatsen, en zal ten laatste om 22 uur op de dag van de aankomst aan de eigenaar, zijn vertegenwoordiger en aan Ardennes-étape volgens de modaliteiten voorzien in artikel 11, aangifte doen van elk conformiteitsgebrek van het logies en/of van zijn inhoud en/of van zijn uitrustingen in vergelijking met de informatie die hem werd meegedeeld en met de informatie die vermeld wordt in het ontvangen plaatsbeschrijvingsverslag.

  Indien de klant zich binnen dit slot niet uit, dan zal dit beschouwd worden als erkenning door deze laatste dat de vermeldingen die op de fiche van het huis staan en/of het verslag bij aankomst, overeenkomen met de realiteit.

  Het verslag zal dan beschouwd worden als tegenstrijdig met de staat van het vakantiehuis, van zijn inhoud en van zijn uitrustingen op het ogenblik van zijn aankomst.

  10.3.3. Verplichtingen van de klant-huurder tijdens zijn verblijf

  1- De door de autoriteiten in het kader van de COVID-19 pandemie opgelegde regels naleven

  2- Persoonlijk aanwezig zijn gedurende de volledige duur van zijn verblijf

  De Klant verklaart op onherroepelijke wijze op de hoogte te zijn gebracht dat hij alleen de volledige verantwoordelijkheid draagt, waarvan de modaliteiten gedetailleerd worden in onderhavig artikel 10.3.1. Hij verbindt zich er vanaf dat ogenblik toe om gedurende de volledige duur van het verblijf persoonlijk aanwezig te zijn in het logies dat hem ter beschikking gesteld wordt.

  3- De bestemming van het logies naleven

  De klant verbindt er zich toe om het logies als een goede huisvader te gebruiken, conform het gebruik waarvoor het bestemd is en volgens de beschrijving die ervan gegeven wordt op de voorstellingspagina van het logies zoals gepubliceerd op de website. Hij verbindt er zich bijgevolg toe om kennis te nemen van alle gebruiksinstructies geformuleerd door Ardennes-étape of door de beheerder die verantwoordelijk is voor het onthaal en om deze na te leven, met het oog op het goede verloop van het verblijf.

  De klant verbindt er zich toe om het logies dat hem ter beschikking gesteld werd, evenals zijn bijgebouwen en zijn omgeving, ook inzake geluid, te eerbiedigen.

  De klant verbindt er zich toe om geen voertuigen te parkeren op plaatsen die daarvoor niet voorzien zijn (grasperk, tuin...). Hij verbindt zich er ook toe om geen tijdelijke onderkomens, zoals een tent, een mobilhome... te installeren.

  4- De wettelijk toegelaten maximale capaciteit van het vakantiehuis naleven

  De klant verbindt er zich toe om de wettelijk toegelaten maximale capaciteit van het logies na te leven, evenals het eventuele verbod om het logies te laten betrekken door groepen en/of voor doeleinden die niet toegelaten zijn volgens de bijzondere voorwaarden voor toegang tot het logies, zoals vermeld voor menig goed op de website en op het verblijfsticket.

  Om te beoordelen of de wettelijk toegelaten maximale capaciteit nageleefd wordt, neemt men het totaal aantal volwassenen, adolescenten, kinderen en baby's die in het logies verblijven in beschouwing en dit ongeacht het aantal bedden en/of slaapmeubelen die beschikbaar zijn in het beoogde logies.

  5- Het verbod op de organisatie van bepaalde evenementen naleven

  De organisatie van studentenfeesten, vrijgezellenfeesten, lockdownfeesten of andere soortgelijke evenementen is tijdens de hele huurperiode verboden.

  6- De voorwaarden met betrekking tot de aanwezigheid van honden naleven

  Honden zijn enkel toegelaten als dit uitdrukkelijk toegestaan wordt in de bijzondere voorwaarden voor toegang tot het logies.

  Dit eventuele verbod op de aanwezigheid van honden strekt zich uit tot het volledige eigendom van het terbeschikkinggestelde logies met inbegrip van tuinen en bijgebouwen.

  De klant verbindt er zich toe de eventuele bijzondere voorwaarden voor toegang tot het logies met betrekking tot honden na te leven.

  Indien de aanwezigheid van een hond door de eigenaar toegestaan is, dan zal Ardennes-étape de klant inlichten over de gewone gebruiksvoorschriften hieromtrent: bij wijze van voorbeeld en zonder dat deze lijst exhaustief is, honden niet toelaten in de slaapkamers, noch op de zetels, alle dierlijke uitwerpselen in de plaatsen opkuisen. Indien de tuin gedeeld wordt met een ander logies, dan zal Ardennes-étape de klant in herinnering brengen dat hij verplicht is erover te waken dat de hond aan de leiband gehouden wordt en dat alle vereiste voorzorgsmaatregelen getroffen worden om welke schade dan ook aan personen of goederen te vermijden, met dien verstande dat hij in het voorkomende geval de enige verantwoordelijke zal zijn. Bovendien zal de aandacht van de klant-huurder gevestigd worden op het feit dat hij verplicht in orde moet zijn met alle wettelijke verplichtingen die van kracht zijn met betrekking tot het houden van honden die de reputatie hebben gevaarlijk te zijn.

  7 - Het rookverbod in de binnenruimtes van het vakantiehuis respecteren

  De klant verbindt er zich toe om in de binnenruimtes van het vakantiehuis het rookverbod te respecteren en te laten respecteren door alle personen die in het vakantiehuis verblijven.

  Onder de "binnenruimtes" van het vakantiehuis wordt iedere ruimte verstaan die door muren met een plafond of een vals plafond van de buitenomgeving afgesloten is.

  Voor zover van toepassing, verbindt de klant zich ertoe aan de eigenaars te vragen naar de meest aangewezen plaats om buiten het huis te roken en te informeren naar de meest aangewezen manier om filters, tabak en ander afval afkomstig van het roken te verzamelen.

  Ardennes-étape en de eigenaars van het gehuurde vakantiehuis kunnen evenwel niet aansprakelijk gesteld worden indien er toch hinder door sigarettengeur werd vastgesteld ten gevolge van het niet-naleven van dit voorschrift door de vorige huurders.

  8- Linnengoed

  Tenzij anders overeengekomen, wordt het linnengoed (met name lakens, dekbedovertrekken, kussenslopen, badhanddoeken en vaatdoeken) niet voorzien. De klant moet dit linnengoed zelf meebrengen. De klant moet de matrassen ook overtrekken met een hoes of een laken. Het gebruik van slaapzakken is niet toegelaten. Bij ontstentenis heeft de eigenaar het recht om de kosten voor het reinigen van de matrassen en al het andere beddengoed dat ter beschikking gesteld werd van de klant, af te trekken van de waarborg.

  9- Verbod om een frituurketel te gebruiken

  Tenzij anders overeengekomen verbindt de klant er zich toe om in de gehuurde plaatsen geen gebruik te maken van een frituurketel tijdens de volledige duur van het verblijf.

  10 – Onmiddellijk aangifte doen van alle defecten in de gehuurde plaatsen

  In de veronderstelling dat de klant-huurder in de gehuurde plaatsen een defect zou vaststellen dat op korte termijn tijdens het verblijf hersteld kan worden, dan moet hij onmiddellijk na de vaststelling hier VERPLICHT aangifte van doen bij de eigenaar, de door hem gevolmachtigde, of bij de gerant die verantwoordelijk is voor het onthaal, en indien van toepassing, bij Ardennes-étape teneinde de eigenaar toe te laten zonder verwijl een passende oplossing te vinden.

  Bij ontstentenis zal de klant-huurder geen verhaal kunnen zoeken bij de eigenaar of bij Ardennes-étape.

  In de veronderstelling dat de oplossing niet onmiddellijk tijdens het verblijf aangereikt zou kunnen worden, beschikt de klant-huurder over een tijdspanne van maximaal 48 uur volgend op het einde van het verblijf om een klacht in te dienen volgens de modaliteiten zoals die in artikel 11 zijn gepreciseerd.

  11- Eventuele huurschade

  De klant verbindt zich ertoe om de eigenaar, de door hem/haar aangestelde persoon of de verantwoordelijke beheerder die instaat voor het onthaal onverwijld, en ten laatste op het moment van vertrek, op de hoogte te brengen van alle schade aan of verlies van de woning, de inboedel en/of de uitrusting.

  De huurder dient zijn/haar schadeclaim in via het 'schadeformulier' dat op de website van Ardennes-étape beschikbaar is. De huurder vermeldt het nummer van de respectieve reservering, zodat deze voor behandeling aan de verzekeringsmakelaar SCHMATZ kan worden overgemaakt, overeenkomstig de algemene voorwaarden van het voornoemde 'Comfort Thuis' verzekeringscontract.

  10.3.4. Sancties

  Indien de klant één van de verplichtingen vermeld in artikel 10 niet nakomt, kan hem de toegang tot de woning worden geweigerd en heeft Ardennes-étape het recht om het contract op te zeggen conform artikel 7.1.B.

  Ardennes-Etape kan het contract ook opzeggen indien zij kennis krijgt van een onrechtmatig of ongeoorloofd gebruik van de woning door de huurder of door een persoon die door hem is gemachtigd om zich ter plaatse te bevinden, of van het gedrag van een dier dat de huurder onder zijn hoede heeft en dat hinder of schade veroorzaakt of zou kunnen veroorzaken waardoor het goede verloop van het verblijf in het gedrang komt.

  10.3.5. Verplichtingen van de klant bij zijn vertrek

  Tenzij anders vermeld op het verblijfsticket heeft de klant de verplichting het terbeschikkinggestelde logies op de laatste dag van het verblijf vóór 10 uur vrij te maken, behalve tijdens de weekends waarin het toegestaan is tussen 10 uur en 20 uur te vertrekken.

  De klant wordt ertoe gehouden om het logies, zijn inhoud en zijn uitrustingen in dezelfde staat te herstellen als die vermeld in het verslag van de plaatsbeschrijving bij aankomst en eveneens in een perfecte staat van orde en netheid.

  De klant blijft, ondanks de eindschoonmaak uitgevoerd door een derde persoon, gehouden aan de verplichting de woning te borstelen/vegen, de vaat te doen en op te ruimen, de huishoudapparaten schoon te maken (barbecue inbegrepen), verplaatste meubels terug te zetten waar ze zich bij aankomst bevonden, de toiletten fatsoenlijk achter te laten, het afval te sorteren en op de juiste plek te deponeren, de bedden op te ruimen en het beddengoed die eventueel ter beschikking werd gesteld, op te vouwen.

  De door de eigenaar gemaakte kosten voor het naleven van de bovengenoemde verplichtingen zullen ingehouden worden op de waarborg en, als de waarborg niet voldoende is om die schoonmaakkosten te dekken, door de eigenaar aan de klant gefactureerd worden.

  10.3.6. Verzekeringen

  De klant-huurder verbindt er zich toe een geldige verzekeringspolis te sluiten die zijn aansprakelijkheid dekt in het geval van brand in het gehuurde gebouw.

 • Art. 11. Klachtenbehandeling

  11.1. Klachten ingediend door de eigenaar en huurschade

  1° De eigenaar (of de door hem/haar aangestelde persoon) moet de huurschade zo snel mogelijk aan de verzekeringsmakelaar SCHMATZ melden. Dit gebeurt uitsluitend via de 'eigenaarszone' op Ardennes-étape. Klachten die op een andere manier worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

  Overeenkomstig de algemene voorwaarden van het 'Comfort Thuis' verzekeringscontract moet het klachtenformulier met het reserveringsnummer ten laatste:

  • binnen 24 uur na het einde van de huurperiode worden verstuurd in geval van schade aan de woning, vandalisme of kwaadwilligheid.
  • binnen 8 dagen worden verstuurd in andere gevallen.

  2° De tussenkomst van Ardennes-étape blijft beperkt tot de overdracht van het formulier aan de verzekeringsmakelaar SCHMATZ zodat deze laatste, al dan niet met bijstand van AXA, het schadegeval kan behandelen overeenkomstig de algemene voorwaarden van het 'Comfort Thuis' contract.

  3° Verzekeringsmakelaar SCHMATZ neemt binnen één werkdag na de dag waarop het schadegeval werd gemeld, contact op met de eigenaar.

  4° Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar om de verzekeringsmakelaar SCHMATZ nauwkeurig op de hoogte te stellen van de omstandigheden, de oorzaken en de omvang van de schade, de ernst van de verwondingen, de identiteit van de getuigen en de slachtoffers overeenkomstig de algemene voorwaarden van het 'Comfort Thuis' contract.

  5° Verzekeringsmakelaar SCHMATZ zal binnen twee werkdagen na ontvangst van alle door de eigenaar overgemaakte bewijsstukken beslissen of hij het schadegeval zal behandelen als het bedrag van het schadegeval (minder dan 5.000 euro) hem toelaat om positie te kiezen zonder de bijstand van AXA.

  6° In elk geval behandelt de verzekeringsmaatschappij geen schadegevallen onder de franchise van 100 euro.

  7° Ingeval het 'Comfort Thuis' verzekeringscontract de huurschade niet geheel of gedeeltelijk dekt, richt de eigenaar zijn/haar klacht rechtstreeks tot de huurder, zonder dat Ardennes-étape aan de besprekingen deelneemt. In dit geval zal Ardennes-étape, als depositaris, de huurwaarborg bewaren tot het geschil tussen de partijen is beslecht, hetzij door een schriftelijke overeenkomst tussen de partijen, hetzij door een definitieve gerechtelijke beslissing.

  11.2. Klachten ingediend door de klant-huurder

  11.2.1. Non-conformiteit van de gehuurde plaatsen
  De klant-huurder beschikt over een tijdspanne van 4 uur na zijn intrek in de gehuurde plaatsen en dit ten laatste tot 22 uur op de dag van aankomst, om aan de eigenaar door tussenkomst van Ardennes-étape elk conformiteitsgebrek van het logies en/of van zijn inhoud en/of van zijn uitrustingen in vergelijking met de informatie die hem werd meegedeeld en met de informatie die aanwezig is in het ontvangen plaatsbeschrijvingsverslag.

  De klacht wordt IN DE EERSTE PLAATS ingediend via het formulier dat online beschikbaar is op het adres https://www.ardennes-etape.com/bezwaar, en in de laatste plaats per telefonisch op het nummer 080/29.24.05, alle werkdagen bereikbaar van 9 uur tot 17 uur, niet bereikbaar tijdens het weekend en op feestdagen. Ardennes-étape zal binnen de 24 uur een goede ontvangst bevestigen.

  De klacht zal gestaafd moeten worden door bewijskrachtig materiaal zoals, zonder dat deze lijst exhaustief is, foto’s, bewijzen van conversaties en uitwisselingen die met de eigenaar hebben plaatsgevonden.

  Indien de klant zich binnen dit slot niet uit, dan zal dit beschouwd worden als erkenning door deze laatste dat de vermeldingen op de huisfiche en/of het plaatsbeschrijvingsverslag overeenkomen met de realiteit en wel op die wijze dat om die reden geen enkel verhaal meer kan gehaald worden.

  11.2.2. Gebrekkigheid van de gehuurde plaatsen
  In de veronderstelling dat de klant-huurder in de gehuurde plaatsen een defect zou vaststellen dat op korte termijn tijdens het verblijf hersteld kan worden, dan is hij VERPLICHT hier onmiddellijk na de vaststelling aangifte van te doen bij de eigenaar, de door hem gevolmachtigde persoon, of bij de gerant die verantwoordelijk is voor het onthaal, teneinde de eigenaar toe te laten er zonder verwijl een passende oplossing voor te vinden. Hij zal er in ieder geval tegelijkertijd Ardennes-étape over inlichten. Indien dit niet gebeurt zal om conform artikel 10.3.3.8° van de algemene voorwaarden van het huurcontract deswege geen klacht meer kunnen worden ingediend.

  De klachten waarvoor het onmogelijk was die in te dienen tijdens het verblijf of die tijdens het verblijf niet op bevredigende wijze opgelost konden worden, moeten, teneinde ontvankelijk te zijn, gemeld worden aan de eigenaar door tussenkomst van Ardennes-étape ten laatste 48 uur na het einde van het verblijf en IN DE EERSTE PLAATS via het formulier dat online beschikbaar is op het adres https://www.ardennes-etape.com/bezwaar, en in de laatste plaats per telefonisch op het nummer 080/29.24.05, alle werkdagen bereikbaar van 9 uur tot 17 uur, niet bereikbaar tijdens het weekend en op feestdagen.

  Ardennes-étape zal binnen de 24 uur een goede ontvangst bevestigen.

  De klacht zal gestaafd moeten worden door bewijskrachtig materiaal zoals, zonder dat deze lijst exhaustief is, foto’s, bewijzen van conversaties die met de eigenaar hebben plaatsgevonden.

  Indien van toepassing, zal de eigenaar alles in het werk stellen om de klant huurder naar behoren schadeloos te stellen en, indien van toepassing, ook Ardennes-étape voor een eventuele winstderving die eruit zou voortvloeien.

  Indien de klacht na uiterlijk 4 maanden, te rekenen vanaf de datum van de indiening van de klacht, door tussenkomst van Ardennes-étape niet in der minne geschikt kan worden, dan zal Ardennes-étape van zijn missie ontheven worden.

  Op dat ogenblik ontstaat een geschil dat de eigenaar en de klant uitsluitend onderling moeten oplossen.

  11.3 Indienen van klachten bij de Europese Commissie

  Consumenten kunnen online een klacht indienen bij de Europese Commissie via https://ec.europa.eu/odr/.

 • Art. 12. Recht dat van toepassing is

  De algemene voorwaarden en het contract zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

 • Art. 13. Bevoegde rechter

  Bij geschillen met betrekking tot de opstelling, interpretatie of uitvoering van de algemene voorwaarden en/of het contract zullen enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Luik-Hoei-Verviers bevoegd zijn.

 • Art. 14.De ervaringen van vakantiegangers delen

  Na het verblijf zal Ardennes-étape de Klant via een tevredenheidsenquête vragen naar zijn algemene indruk van de accommodatie waarin hij verbleef, evenals naar zijn waardering voor de dienstverlening van Ardennes-étape. Het enige doel van het inwinnen van deze informatie is om de kwaliteit van onze vakantiehuizen en van onze diensten te verbeteren om zodoende te beantwoorden aan de missie, de visie en de waarden van Ardennes-étape. De Klant gaat ermee akkoord dat deze informatie geheel of gedeeltelijk wordt gedeeld met de eigenaar van de accommodatie. Als onderdeel van de tevredenheidsenquête moedigt Ardennes-étape de Klant aan om een mening te schrijven met betrekking tot het verblijf in het vakantiehuis waar hij verbleef. De Klant verbindt zich ertoe dat zijn mening in overeenstemming is met de voorwaarden voor publicatie die hier beschikbaar zijn https://www.ardennes-etape.nl/richtlijnen-voor-publicatie. De Klant gaat ermee akkoord dat Ardennes-étape deze mening publiceert op zijn website gelinkt aan de gehuurde accommodatie en dat hij ze mag gebruiken in de communicatie- en promotiemiddelen van het bedrijf.

 • Art. 15 Cadeaubonnen

  15.1 Definitie

  De "Ardennes-étape cadeaubon" is een betaalmiddel waarmee de klant gedurende een reservering op de internetsite van Ardennes-étape, de volledige of gedeeltelijke prijs van het vakantiehuis kan betalen. Onder de prijs vallen de huurprijs, de overige kosten, de waarborg en de verzekeringen.

  15.2 Waarde

  De "Ardennes-étape cadeaubon" heeft een waarde van minimum € 5 en maximum € 2500.

  15.3 Vormgeving

  15.3.1. Op de "Ardennes-étape cadeaubon" staat een unieke code die moet worden ingevoerd na de reserveringsprocedure van een vakantiewoning op de internetsite van Ardennes-étape. De klant dient te kiezen voor de betaalmethode "cadeaubon". Deze code kan slechts één keer en voor één enkele reservering worden gebruikt.

  15.3.2. De "Ardennes-étape cadeaubon" is nominatief en mag niet verkocht of terugbetaald worden.

  15.4 Geldigheid

  15.4.1. De "Ardennes-étape cadeaubon" is geldig tot maximum één jaar na de datum van uitgifte. De vervaldatum staat vermeld op de "Ardennes-étape cadeaubon".

  15.4.2. Indien de vervaldatum van de "Ardennes-étape cadeaubon" verstreken is, kan Ardennes-étape niet aansprakelijk gesteld worden.

  15.5 Gebruiksvoorwaarden

  15.5.1. Indien de klant over meerdere "Ardennes-étape cadeaubonnen" beschikt, dan zijn deze onderling cumuleerbaar.

  15.5.2. Indien het bedrag van de reservering lager is dan de waarde van de "Ardennes-étape cadeaubon", kan de klant geen aanspraak maken op terugbetaling van het overschot. Het overschot kan in de vorm van een nieuwe cadeaubon gebruikt worden. De geldigheidsdatum van de nieuwe cadeaubon blijft identiek.

  15.5.3. De "Ardennes-étape cadeaubonnen" of restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld.

  15.5.4. In geval van diefstal of verlies, kan Ardennes-étape niet aansprakelijk gesteld worden.

  15.5.5. In geval van annulering van een reservering die deels of volledig werd betaald middels een "Ardennes-étape cadeaubon", en voor zover de huurder recht heeft op een gedeeltelijke of op de volledige terugbetaling van het verblijf, zal de tegenwaarde waarop de klant recht heeft terugbetaald worden in de vorm van een nieuwe "Ardennes-étape cadeaubon", met als uitgiftedatum de annuleringsdatum en een geldigheid van één jaar.

  15.5.6. De "Ardennes-étape cadeaubonnen" zijn enkel geldig op reserveringen en verblijven die later plaatsvinden dan de uitgiftedatum van de cadeaubon.

  15.5.7. De "Ardennes-étape cadeaubon" is geldig op het algemene aanbod van beschikbare vakantiehuizen die online op de site staan. Ardennes-étape garandeert dus geen beschikbaarheid voor één bepaald vakantiehuis.

 • Art. 16. Kortingscode

  16.1 Definitie

  De "Ardennes-étape kortingscode" biedt een korting op de prijs van het vakantiehuis. Onder de prijs vallen de huurprijs en de dossierkosten.

  16.2 Waarde

  De waarde van de "Ardennes-étape kortingscode" is afhankelijk van de actie.

  16.3 Vormgeving

  16.3.1. De "Ardennes-étape kortingscode" bestaat uit een unieke code die moet worden ingevoerd tijdens de reserveringsprocedure van een vakantiewoning op de internetsite van Ardennes-étape. De code kan slechts één keer en voor één enkele reservering worden gebruikt.

  16.3.2. De "Ardennes-étape kortingscode" mag niet verkocht, terugbetaald of omgeruild worden.

  16.4 Geldigheid

  16.4.1. De geldigheid van de "Ardennes-étape kortingscode" is afhankelijk van de actie. De voorwaarden staan vermeld op het reclamemiddel van de kortingscode.

  16.4.2. Indien de vervaldatum van de "Ardennes-étape kortingscode" verstreken is, kan Ardennes-étape niet aansprakelijk gesteld worden.

  16.5 Gebruiksvoorwaarden

  16.5.1. Er kan maximaal 1 kortingsbon per boeking gebruikt worden. De kortingsbon staat op naam van de klant en kan dus niet door iemand anders gebruikt worden.

  16.5.2. De "Ardennes-étape kortingscodes" of restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld.

  16.5.3. In geval van diefstal of verlies, kan Ardennes-étape niet aansprakelijk gesteld worden.

  16.5.4. In geval van annulering van een reservering waarbij een "Ardennes-étape kortingscode" werd gebruikt, ontvangt de klant een nieuwe kortingscode indien er nog geen sprake is van annuleringskosten. Hiervoor dient de klant contact op te nemen met Ardennes-étape. Indien er sprake is van annuleringskosten, dan komt de kortingscode te vervallen.

  16.5.5. De "Ardennes-étape kortingscodes" zijn enkel geldig op reserveringen en verblijven die later plaatsvinden dan de uitgiftedatum van de cadeaubon.

  16.5.6. De "Ardennes-étape kortingscode" is geldig op het algemene aanbod van beschikbare vakantiehuizen die online op de site staan. Ardennes-étape garandeert dus geen beschikbaarheid voor één bepaald vakantiehuis.

 • Art. 17. covid-19

  In overeenstemming met de besluiten van de autoriteiten in het kader van het einde van de lockdown zijn al onze vakantiewoningen sinds 8 juni opnieuw geopend. Desondanks, kunnen de reserveringen enkel worden aangehouden met inachtneming van de geldende wettelijke normen op het moment van het verblijf.

  Er is sprake van overmacht als gevolg van covid-19 conform artikel 7.3 van de algemene voorwaarden, in de volgende situaties indien, en slechts indien, de betreffende situatie niet bekend was ten tijde van de reservering en/of de bevestiging van de reservering door de huurder:

  1. De sluiting van het vakantiehuis door de autoriteiten
  2. De sluiting van de nationale of lokale grenzen die de toegang tot de gehuurde vakantiewoning wettelijk verhinderen
  3. Een stevig en formeel verbod om naar de plaats van uw verblijf te reizen. Een “sterk afgeraden” reis is geen overmacht!
  4. Elke verplichte (en niet sterk afgeraden) stap die het verblijf de facto verhindert: een quarantaine voor een verblijf dat de tolerantieperiode overschrijdt (als uw verblijf 2 nachten duurt en de tolerantieperiode 48 uur is, is uw verblijf niet gedekt door overmacht) of een verplichte test bij aankomst en terugkeer.
  5. Een wettelijk opgelegde beperking van het aantal toegestane personen in een vakantiewoning die het onmogelijk maakt om de reservering te behouden.

  Het is de verantwoordelijkheid van de huurder om zich te houden aan de wettelijke bepalingen, met inbegrip van de sanitaire voorschriften die van kracht zijn op het moment van de reservering en tijdens zijn verblijf. Bij gebrek hieraan kan Ardennes-étape het contract op eigen risico opzeggen overeenkomstig artikel 7.1.B van deze algemene voorwaarden.

  Noch de eigenaar, noch Ardennes-Etape kan verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele inbreuken die door de autoriteiten op het ogenblik van het verblijf worden vastgesteld, met dien verstande dat zij niet in staat zijn om de realiteit van de door deze laatste op het ogenblik van de reservering meegedeelde informatie na te gaan.

  Door het reserveren van een accommodatie van Ardennes-Etape vanaf 22 december 2020, aanvaardt de huurder dat elke annulering van een reservering als gevolg van een geval van overmacht covid-19 uitsluitend aanleiding geeft tot een terugbetaling in de vorm van een waardebon die hij kan gebruiken om zijn verblijf binnen een periode van 3 jaar te herplannen. Het geld wordt in geen enkel geval teruggestort.

  Artikel 17 (Covid 19) van de algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op boekingen gemaakt vanaf 8 maart 2022. Huurders die de mogelijkheid wensen om de kosten van een geannuleerde boeking geheel of gedeeltelijk terug te krijgen, zijn vrij om hiertoe een annuleringsverzekering af te sluiten.

 • Art. 18. Lidmaatschap BeCommerce

  Als lid van BeCommerce, voldoet de webshop aan de BeCommerce-gedragscode.
  U kunt de gedragscode hier bekijken.

Download onze algemene voorwaarden in PDF-formaat.